27 +
شرکت های دانش بنیان و فناور
120 + نفر
کارکنان شرکت ها مستقر
1000 +
فضای کالبدی پارک
10 +
شرکت های صنایع خلاق

تست1  جديد!
کد خبر : ۲۰۱۱  |  تعداد بازدید : ۰
تست  جديد!
کد خبر : ۱۹۹۳  |  تعداد بازدید : ۴۰


6.0.19.0
گروه دورانV6.0.19.0